PENERIMA APC

2021

  • Gs. Ts. Dr. Safiza Suhana Binti Kamal Baharin  (Anugerah Jasa Bakti 2021)
  • Aziza Binti Md Buang  (Anugerah Jasa Bakti 2021)
  • Zulaiha binti Md. Ali  (Anugerah Jasa Bakti 2021)


2020

  • Zulaiha binti Md. Ali (APC 2020)
  • Dr. Zulisman bin Maksom (Anugerah Jasa Bakti 2020)

2019

  • Muhamad Azmi bin Zainal (APC 2019)

2017

  • Ahmad Shaarizan bin Shaarani (Anugerah Jasa Bakti 2017)
  • Profesor Dr. Sazilah binti Salam (APC 2017)
  • Dr. Mohd Fairuz Iskandar bin Othman (APC 2017)

2015

  • Asmadi bin Md Daud (APC 2015)